polityka

prywatności

COOKIES I INNE PODOBNE TECHNOLOGIE

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów, dlatego przygotowaliśmy niniejszą politykę prywatności, która opisuje w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa w związku z korzystaniem przez nas z cookies i innych podobnych technologii.

Nasza strona może używać cookies oraz innych podobnych technologii (dalej łącznie: „cookies”). Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez naszą stronę lub podmioty trzecie za pośrednictwem naszej strony i przechowywane na Twoim urządzeniu, a następnie odczytywane przez przeglądarkę. Cookies są technologią powszechnie wykorzystywaną do przechowywania i przekazywania informacji umożliwiającą m.in. zapamiętywanie ustawień i preferencji użytkownika, gromadzenie statystyk i optymalizację stron internetowych, personalizowanie wyświetlanych treści oraz dopasowywanie reklam.

Poniżej zamieszczamy informacje o rodzajach i sposobie korzystania przez nas z cookies na naszej stronie internetowej.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest:

HIGHLINE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 6772448092, REGON 384806205, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000812172, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, w całości wpłaconym.

adres korespondencyjny: ul. Podole 60, 30-394 Kraków

e-mail: office@highline.com.pl

telefon: (+48) 733 135 033

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Niektóre pliki cookie są niezbędne do zapewnienia bezpiecznej i wydajnej komunikacji / transmisji danych w sieci lub prawidłowego funkcjonowania strony internetowej („niezbędne cookies”).

Inne pliki cookie pozwalają nam analizować sposób korzystania z witryny w celu poprawy wydajności i wygody użytkownika lub udostępniania stron i treści za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych zewnętrznych witryn, w tym potencjalnego wykorzystania w celach reklamowych. Używamy również plików cookie w celu dostosowania wyświetlanych reklam do potrzeb i zainteresowań użytkowników („cookies funkcjonalne i reklamowe”).  

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe w toku korzystania z naszej witryny internetowej.

Możemy przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych: rodzaj używanego urządzenia, unikatowy numer urządzenia, adres IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, informacje o sposobie korzystania z witryny i informacje diagnostyczne, historia wyszukiwania, podsumowanie sesji, informacje o lokalizacji oraz inne dane dostarczane automatycznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Możemy również łączyć te informacje z innymi informacjami uzyskanymi bezpośrednio od Ciebie lub z różnych źródeł.

Jaka jest prawna podstawa przetwarzania danych osobowych?

Korzystamy z niezbędnych cookies w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.4) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sieci oraz systemu informacyjnego, a także zapobieżenia niezgodnym z prawem działaniom naruszającym dostępność, autentyczność, integralność i poufność danych osobowych przechowywanych lub udostępnianych przez te sieci i systemy.

Korzystamy z cookies funkcjonalnych i reklamowych w oparciu o (dobrowolną, konkretną, świadomą i  jednoznaczną) zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Możemy także przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na naszej firmie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czy podanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania oraz zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej.

 

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Cookies pozostają w pamięci Twojego urządzenia: (i) jedynie do czasu zamknięcie przeglądarki (cookies sesyjne) lub (ii) na stałe do czasu ich usunięcia albo upływu okresu wygaśnięcia (cookies stałe). Możesz w każdej chwili samodzielnie usunąć pliki cookies z Twojego komputera lub urządzenia mobilnego poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Możesz także wyłączyć w ustawieniach przeglądarki możliwość zapisywania wszystkich plików cookies lub jedynie cookies pochodzących od osób trzecich. W przypadku wyłączenia możliwości zapisywania cookies nasza strona może nie działać prawidłowo lub też nie będziesz mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Dane osobowe związane z cookies są przetwarzane automatycznie, w szczególności dla celów dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika, optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych, analizy statystycznej lub prezentowania zindywidualizowanych treści marketingowych. Przetwarzanie danych w sposób automatyczny nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na osobę, której dotyczą dane.

Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Jednak niektóre z usług, z których korzystamy (np. przechowanie dokumentów w chmurze), mogą wymagać transferu i przetwarzania danych poza EOG. Każdy taki transfer danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami i będzie oparty na odpowiednich zabezpieczeniach prawnych, tj. odbiorca znajduje się w kraju, który zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (w tym w Stanach Zjednoczonych, jeśli odbiorca jest certyfikowany w ramach programu Tarczy Prywatności), lub w ramach instrumentu prawnego spełniającego wymogi RODO (jak np. tzw. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejska)̨.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Usługodawcy i partnerzy

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim np. dla zapewnienia komunikacji z użytkownikiem, usług analitycznych związanych z badaniem sposobu interakcji ze stroną lub gromadzeniem statystyk użytkowania strony w celu jej poprawy i optymalizacji, jak również spersonalizowanych reklam oraz zapewnienia możliwości udostępnienia treści w sieciach społecznościowych i witrynach zewnętrznych. Niektóre pliki cookies są umieszczane na Twoim urządzeniu za pośrednictwem naszej strony, lecz przez podmioty trzecie – na przykład – przez sieci społecznościowe lub w celach reklamowych umożliwiając śledzenie i analizowanie działań użytkowników na stronach internetowych oraz dostarczanie spersonalizowanych reklam, w tym remarketingu naszych produktów.

Możemy udostępnić niezbędne dane osobowe podmiotom świadczącym dla nas usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych dla nas usług są zobowiązane do zapewnienia ich ochrony oraz respektowania przysługujących Ci praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podmioty powiązane

W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów.

Obowiązki prawne i bezpieczeństwo

Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na żądanie ww. organów, instytucji i podmiotów w ramach przewidzianych prawem procedur (np. na żądanie sądu, organu ścigania lub organu egzekucyjnego). Możemy także przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

 

Jakie posiadasz prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw, które zapewniają Ci obowiązujące przepisy prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych (oraz otrzymania ich kopii),
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie*,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni (wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego),
 • prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym.

* cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do zapewnienia efektywnej możliwość ich realizacji, dlatego przewidzieliśmy dedykowany kanał kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do obsługi zapytań, zgłoszeń i wniosków związanych z realizacją powyższych uprawnień: office@highline.com.pl

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

 Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zmiany zasad dotyczących ochrony danych osobowych

 Poinformujemy Cię niezwłocznie w przypadku istotnych (wpływających na Twoje prawa i obowiązki) zmian zasad przewarzania danych osobowych.

Polityka cookies

polityka

prywatności

COOKIES I INNE PODOBNE TECHNOLOGIE

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów, dlatego przygotowaliśmy niniejszą politykę prywatności, która opisuje w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa w związku z korzystaniem przez nas z cookies i innych podobnych technologii.

Nasza strona może używać cookies oraz innych podobnych technologii (dalej łącznie: „cookies”). Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez naszą stronę lub podmioty trzecie za pośrednictwem naszej strony i przechowywane na Twoim urządzeniu, a następnie odczytywane przez przeglądarkę. Cookies są technologią powszechnie wykorzystywaną do przechowywania i przekazywania informacji umożliwiającą m.in. zapamiętywanie ustawień i preferencji użytkownika, gromadzenie statystyk i optymalizację stron internetowych, personalizowanie wyświetlanych treści oraz dopasowywanie reklam.

Poniżej zamieszczamy informacje o rodzajach i sposobie korzystania przez nas z cookies na naszej stronie internetowej.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest:

HIGHLINE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 6772448092, REGON 384806205, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem rejestrowym KRS 0000812172, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, w całości wpłaconym.

adres korespondencyjny: ul. Podole 60, 30-394 Kraków

e-mail: office@highline.com.pl

telefon: (+48) 733 135 033

 

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Niektóre pliki cookie są niezbędne do zapewnienia bezpiecznej i wydajnej komunikacji / transmisji danych w sieci lub prawidłowego funkcjonowania strony internetowej („niezbędne cookies”).

Inne pliki cookie pozwalają nam analizować sposób korzystania z witryny w celu poprawy wydajności i wygody użytkownika lub udostępniania stron i treści za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych zewnętrznych witryn, w tym potencjalnego wykorzystania w celach reklamowych. Używamy również plików cookie w celu dostosowania wyświetlanych reklam do potrzeb i zainteresowań użytkowników („cookies funkcjonalne i reklamowe”).  

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe w toku korzystania z naszej witryny internetowej.

Możemy przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych: rodzaj używanego urządzenia, unikatowy numer urządzenia, adres IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, informacje o sposobie korzystania z witryny i informacje diagnostyczne, historia wyszukiwania, podsumowanie sesji, informacje o lokalizacji oraz inne dane dostarczane automatycznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Możemy również łączyć te informacje z innymi informacjami uzyskanymi bezpośrednio od Ciebie lub z różnych źródeł.

Jaka jest prawna podstawa przetwarzania danych osobowych?

Korzystamy z niezbędnych cookies w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.4) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sieci oraz systemu informacyjnego, a także zapobieżenia niezgodnym z prawem działaniom naruszającym dostępność, autentyczność, integralność i poufność danych osobowych przechowywanych lub udostępnianych przez te sieci i systemy.

Korzystamy z cookies funkcjonalnych i reklamowych w oparciu o (dobrowolną, konkretną, świadomą i  jednoznaczną) zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Możemy także przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na naszej firmie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czy podanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania oraz zapewnienia pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej.

 

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Cookies pozostają w pamięci Twojego urządzenia: (i) jedynie do czasu zamknięcie przeglądarki (cookies sesyjne) lub (ii) na stałe do czasu ich usunięcia albo upływu okresu wygaśnięcia (cookies stałe). Możesz w każdej chwili samodzielnie usunąć pliki cookies z Twojego komputera lub urządzenia mobilnego poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Możesz także wyłączyć w ustawieniach przeglądarki możliwość zapisywania wszystkich plików cookies lub jedynie cookies pochodzących od osób trzecich. W przypadku wyłączenia możliwości zapisywania cookies nasza strona może nie działać prawidłowo lub też nie będziesz mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Dane osobowe związane z cookies są przetwarzane automatycznie, w szczególności dla celów dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika, optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych, analizy statystycznej lub prezentowania zindywidualizowanych treści marketingowych. Przetwarzanie danych w sposób automatyczny nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na osobę, której dotyczą dane.

Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Jednak niektóre z usług, z których korzystamy (np. przechowanie dokumentów w chmurze), mogą wymagać transferu i przetwarzania danych poza EOG. Każdy taki transfer danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami i będzie oparty na odpowiednich zabezpieczeniach prawnych, tj. odbiorca znajduje się w kraju, który zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (w tym w Stanach Zjednoczonych, jeśli odbiorca jest certyfikowany w ramach programu Tarczy Prywatności), lub w ramach instrumentu prawnego spełniającego wymogi RODO (jak np. tzw. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejska)̨.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Usługodawcy i partnerzy

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim np. dla zapewnienia komunikacji z użytkownikiem, usług analitycznych związanych z badaniem sposobu interakcji ze stroną lub gromadzeniem statystyk użytkowania strony w celu jej poprawy i optymalizacji, jak również spersonalizowanych reklam oraz zapewnienia możliwości udostępnienia treści w sieciach społecznościowych i witrynach zewnętrznych. Niektóre pliki cookies są umieszczane na Twoim urządzeniu za pośrednictwem naszej strony, lecz przez podmioty trzecie – na przykład – przez sieci społecznościowe lub w celach reklamowych umożliwiając śledzenie i analizowanie działań użytkowników na stronach internetowych oraz dostarczanie spersonalizowanych reklam, w tym remarketingu naszych produktów.

Możemy udostępnić niezbędne dane osobowe podmiotom świadczącym dla nas usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych dla nas usług są zobowiązane do zapewnienia ich ochrony oraz respektowania przysługujących Ci praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podmioty powiązane

W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów.

Obowiązki prawne i bezpieczeństwo

Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na żądanie ww. organów, instytucji i podmiotów w ramach przewidzianych prawem procedur (np. na żądanie sądu, organu ścigania lub organu egzekucyjnego). Możemy także przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

 

Jakie posiadasz prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw, które zapewniają Ci obowiązujące przepisy prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych (oraz otrzymania ich kopii),
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie*,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni (wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego),
 • prawo do wniesienia skargi w organie nadzorczym.

* cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do zapewnienia efektywnej możliwość ich realizacji, dlatego przewidzieliśmy dedykowany kanał kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do obsługi zapytań, zgłoszeń i wniosków związanych z realizacją powyższych uprawnień: office@highline.com.pl

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

 Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zmiany zasad dotyczących ochrony danych osobowych

 Poinformujemy Cię niezwłocznie w przypadku istotnych (wpływających na Twoje prawa i obowiązki) zmian zasad przewarzania danych osobowych.

PRIVACY

POLICY

COOKIES AND OTHER RELATED TECHNOLOGIES

The security of your personal data are very important to us. We want its processing to be carried out in accordance with the highest standards, which is why we have prepared this cookie policy. It describes how and for what purpose we process your personal data and what rights you have in connection with our use of cookies and other similar technologies.

Our website may use cookies and other similar technologies (hereinafter: ‘cookies’). Cookies are small text files sent by our website or third parties through our website and stored on your device and then read by your browser. Cookies are a technology commonly used to store and transmit information that allows remembering user settings and preferences, collecting statistics and optimizing websites, personalizing displayed content and matching advertisements.

Below you will find information on the types and methods of using cookies on our website.

 

Who is the administrator of your personal data?

The administrator of personal data is:

HIGHLINE Limited liability company with its registered office in Kraków, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 6772448092, REGON 384806205, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Kraków-Śródmieście in Kraków, 11th Commercial Division of the National Court Register under the registration number KRS 0000812172, with share capital in the amount of PLN 5,000.00 paid in full.

correspondence address: Podole 60, 30-394 Krakow

e-mail: office@highline.com.pl

mobile: (+48) 733 135 033

 

Why do we process your personal data?

Some cookies are essential for safe and efficient communication / data transmission over the network or the proper functioning of the website (‘essential cookies’). Other cookies allow us to analyse how the website is used to improve user performance and convenience, or to share pages and content via external social networks and other external websites, including potential use for advertising purposes. We also use cookies to adapt the displayed advertisements to the needs and interests of users (‘functional and advertising cookies’).

 

What personal data do we process?

We process personal data when using our website. We may process, in particular, the following categories of data: type of device used, unique device number, device IP address, operating system, browser type, information on how to use the website and diagnostic information, search history, session summary, location information and other data provided automatically via a web browser. We may also combine this information with other information obtained directly from you or from various sources.

What is the legal basis for the processing of personal data?

 

We use the necessary cookies based on our legitimate interest in accordance with Art. 6 sec. 1 lit. f of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (“GDPR”) ( Official Journal of the European Union L 119 of 04/05/2016, p. 1, as amended 4.

We use functional and advertising cookies based on (voluntary, specific, informed and unambiguous) consent pursuant to Art. 6 sec. 1 lit. a GDPR.

We can also process personal data when it is necessary to perform legal obligations incumbent on our company (Article 6 (1) (c) of the GDPR) and based on our legitimate interest in establishing and protecting our rights or pursuing claims (Article 6.1. 6 (1) (f) of the GDPR).

 

For how long will we process your personal data?

Cookies remain in the memory of your device: (i) only until the browser is closed (session cookies) or (ii) permanently until they are deleted or the expiry period has expired (permanent cookies). You can delete cookies from your computer or mobile device yourself at any time through the settings of your web browser. You can also disable the option of saving all cookies or only cookies from third parties in your browser settings. If you disable cookies, our website may not work properly or you will not be able to use some of the functionalities.

 

Do we process your data automatically (including profiling)?

 Personal data related to cookies are processed automatically, in particular for the purpose of adapting the content of the website to the user’s preferences, optimising the process of using websites, statistical analysis or presenting personalised marketing content. The automatic processing of data will not have legal effects or similarly significantly affect the data subject.

Where do we store your personal data?

Your personal data will be stored in the countries of the European Economic Area (‘EEA’). However, some of the services we use (e.g. document cloud storage) may require data transfer and processing outside the EEA. Any such transfer of personal data will be in accordance with applicable laws and will be based on appropriate legal safeguards, i.e. the recipient is located in a country that provides an adequate level of protection of personal data (including the United States if the recipient is certified under the Privacy Shield Program), or as part of a legal instrument that meets the requirements of the GDPR (such as the so-called standard contractual clauses for the protection of personal data approved by the European Commission).

Who do we share your personal data with?

Service providers and partners

We may share personal data with third parties, e.g. to ensure communication with the user, analytical services related to the study of the manner of interaction with the website or collection of website usage statistics in order to improve and optimize it, as well as personalized advertising and ensuring the possibility of sharing content on social networks and external websites. Some cookies are placed on your device via our website, but by third parties – for example – via social networks or for advertising purposes, enabling the tracking and analysis of users’ activities on websites and the delivery of personalized advertising, including remarketing of our products.

We may share the necessary personal data with entities that provide us with services related to running a business. Entities processing personal data as part of the services we provide are obliged to ensure their protection and respect your rights in accordance with applicable law.

Related entities

In the event of a merger or acquisition, as well as the reorganization of our business, undertaking joint ventures with other entities, and spinning off or divesting all or part of our business, we may transfer some or all of your personal data to other entities.

Legal obligations and security

We may transfer personal data to competent administrative authorities, institutions and other authorised entities in the country and abroad if required by applicable law, as well as at the request of the above authorities, institutions and entities as part of the procedures provided for by law (e.g. at the request of a court, law enforcement authority or enforcement authority). We can also process personal data if it is necessary to establish and protect our rights or pursue claims.

 

What are your rights?

In connection with the processing of personal data, you use many rights that are provided by applicable law:

 • the right to access personal data (and receive a copy thereof), 
 • the right to data portability,
 • the right to rectify (correct) personal data,
 • the right to delete personal data,
 • the right to limit processing,
 • the right to withdraw consent to processing,
 • the right to object to the processing of personal data,
 • the right to object to direct marketing (object to processing for direct marketing purposes),
 • the right to lodge a complaint with a supervisory authority.

How can you exercise your rights?

The law does not require any specific form or method of communication to exercise your rights. However, we attach great importance to ensuring the effective possibility of their implementation, which is why we have provided a dedicated contact channel via e-mail to handle inquiries, notifications and applications related to the implementation of the above mentioned rights: office@highline.com.pl

 

Right to lodge a complaint with a supervisory authority

If, in your opinion, we process your personal data improperly, you can always contact us as well as lodge a complaint with the supervisory body (the President of the Office for Personal Data Protection).

 

Changes to the rules regarding the protection of personal data

We will inform you immediately in the event of significant (affecting your rights and obligations) changes to the rules for the processing of personal data.

PRIVACY

POLICY

COOKIES AND OTHER RELATED TECHNOLOGIES

The security of your personal data are very important to us. We want its processing to be carried out in accordance with the highest standards, which is why we have prepared this cookie policy. It describes how and for what purpose we process your personal data and what rights you have in connection with our use of cookies and other similar technologies.

Our website may use cookies and other similar technologies (hereinafter: ‘cookies’). Cookies are small text files sent by our website or third parties through our website and stored on your device and then read by your browser. Cookies are a technology commonly used to store and transmit information that allows remembering user settings and preferences, collecting statistics and optimizing websites, personalizing displayed content and matching advertisements.

Below you will find information on the types and methods of using cookies on our website.

 

Who is the administrator of your personal data?

The administrator of personal data is:

HIGHLINE Limited liability company with its registered office in Kraków, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 6772448092, REGON 384806205, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Kraków-Śródmieście in Kraków, 11th Commercial Division of the National Court Register under the registration number KRS 0000812172, with share capital in the amount of PLN 5,000.00 paid in full.

correspondence address: Podole 60, 30-394 Krakow

e-mail: office@highline.com.pl

mobile: (+48) 733 135 033

 

Why do we process your personal data?

Some cookies are essential for safe and efficient communication / data transmission over the network or the proper functioning of the website (‘essential cookies’). Other cookies allow us to analyse how the website is used to improve user performance and convenience, or to share pages and content via external social networks and other external websites, including potential use for advertising purposes. We also use cookies to adapt the displayed advertisements to the needs and interests of users (‘functional and advertising cookies’).

 

What personal data do we process?

We process personal data when using our website. We may process, in particular, the following categories of data: type of device used, unique device number, device IP address, operating system, browser type, information on how to use the website and diagnostic information, search history, session summary, location information and other data provided automatically via a web browser. We may also combine this information with other information obtained directly from you or from various sources.

What is the legal basis for the processing of personal data?

 

We use the necessary cookies based on our legitimate interest in accordance with Art. 6 sec. 1 lit. f of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (“GDPR”) ( Official Journal of the European Union L 119 of 04/05/2016, p. 1, as amended 4.

We use functional and advertising cookies based on (voluntary, specific, informed and unambiguous) consent pursuant to Art. 6 sec. 1 lit. a GDPR.

We can also process personal data when it is necessary to perform legal obligations incumbent on our company (Article 6 (1) (c) of the GDPR) and based on our legitimate interest in establishing and protecting our rights or pursuing claims (Article 6.1. 6 (1) (f) of the GDPR).

 

For how long will we process your personal data?

Cookies remain in the memory of your device: (i) only until the browser is closed (session cookies) or (ii) permanently until they are deleted or the expiry period (permanent cookies) has expired, and this time may differ depending on the type cookie files (e.g. the ReCaptcha plug-in that checks whether the user is a human, and not a program, saves information for a period of about 1 year). You can delete cookies from your computer or mobile device yourself at any time through the settings of your web browser. You can also disable the option of saving all cookies or only cookies from third parties in your browser settings. If you disable cookies, our website may not work properly or you will not be able to use some of the functionalities.

Do we process your data automatically (including profiling)?

 Personal data related to cookies are processed automatically, in particular for the purpose of adapting the content of the website to the user’s preferences, optimising the process of using websites, statistical analysis or presenting personalised marketing content. The automatic processing of data will not have legal effects or similarly significantly affect the data subject.

Where do we store your personal data?

Your personal data will be stored in the countries of the European Economic Area (‘EEA’). However, some of the services we use (e.g. document cloud storage) may require data transfer and processing outside the EEA. Any such transfer of personal data will be in accordance with applicable laws and will be based on appropriate legal safeguards, i.e. the recipient is located in a country that provides an adequate level of protection of personal data (including the United States if the recipient is certified under the Privacy Shield Program), or as part of a legal instrument that meets the requirements of the GDPR (such as the so-called standard contractual clauses for the protection of personal data approved by the European Commission).

Who do we share your personal data with?

Service providers and partners

We may share personal data with third parties, e.g. to ensure communication with the user, analytical services related to the study of the manner of interaction with the website or collection of website usage statistics in order to improve and optimize it, as well as personalized advertising and ensuring the possibility of sharing content on social networks and external websites. Some cookies are placed on your device via our website, but by third parties – for example – via social networks or for advertising purposes, enabling the tracking and analysis of users’ activities on websites and the delivery of personalized advertising, including remarketing of our products.

We may share the necessary personal data with entities that provide us with services related to running a business. Entities processing personal data as part of the services we provide are obliged to ensure their protection and respect your rights in accordance with applicable law.

Related entities

In the event of a merger or acquisition, as well as the reorganization of our business, undertaking joint ventures with other entities, and spinning off or divesting all or part of our business, we may transfer some or all of your personal data to other entities.

Legal obligations and security

We may transfer personal data to competent administrative authorities, institutions and other authorised entities in the country and abroad if required by applicable law, as well as at the request of the above authorities, institutions and entities as part of the procedures provided for by law (e.g. at the request of a court, law enforcement authority or enforcement authority). We can also process personal data if it is necessary to establish and protect our rights or pursue claims.

 

What are your rights?

In connection with the processing of personal data, you use many rights that are provided by applicable law:

 • the right to access personal data (and receive a copy thereof), 
 • the right to data portability,
 • the right to rectify (correct) personal data,
 • the right to delete personal data,
 • the right to limit processing,
 • the right to withdraw consent to processing,
 • the right to object to the processing of personal data,
 • the right to object to direct marketing (object to processing for direct marketing purposes),
 • the right to lodge a complaint with a supervisory authority.

How can you exercise your rights?

The law does not require any specific form or method of communication to exercise your rights. However, we attach great importance to ensuring the effective possibility of their implementation, which is why we have provided a dedicated contact channel via e-mail to handle inquiries, notifications and applications related to the implementation of the above mentioned rights: office@highline.com.pl

 

Right to lodge a complaint with a supervisory authority

If, in your opinion, we process your personal data improperly, you can always contact us as well as lodge a complaint with the supervisory body (the President of the Office for Personal Data Protection).

 

Changes to the rules regarding the protection of personal data

We will inform you immediately in the event of significant (affecting your rights and obligations) changes to the rules for the processing of personal data.

Zamów ofertę językową dla swojej firmy

Zapraszamy do wypełnienia formularza zamówienia oferty językowej dla firm. Podaj dane swojej firmy, a my przygotujemy specjalnie dla Ciebie i Twoich pracowników dedykowaną propozycję.